R E P E C

 R E P E C
    مدل سرمایه گذاری   R E P E C Real Estate Private Equity Company     شركت پروژه‌ای های  ﺳﭙﻬر آرمان شـركت پروژه كه به اختصـار PC ناميده مي شـوند ابزار سـرمايه گذاري هسـتند كه بوسـيله شـركت سـاختماني سـپهر آرمان تاسـيس و به نمايندگي سـرمايه گذاران اداره مي شـوند. سـرمايه اين شـركت ها با اين ديدگاه تامين مي شـود كه بخشـي از سـهام هر پروژه سـاختماني تامين و پس …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

​​​​​​​​​​​​​​

دسته بندی ها​​​​​​​

​​بایگانی ها