چگونه باید برای درآمدها برنامه ریزی کرد؟

 

چگونه می توان برای درآمدهای خود برنامه ریزی کرد؟

 

اگر سرمایه گذاری را با توجه به میزان درآمد خود تعریف کنیم بی شک میزان درآمد ما و همچنین بازه های کسب درآمد در برنامه ریزی برای سرمایه گذاری موثر خواهد بود. برای برنامه ریزی درآمد های خود روش های مختلفی ازجمله قانون 50-30-20 و یا سبد سرمایه گذاری و همچنین ساعت سرمایه گذاری می تواند به ما کمک کند.

اما در نگاه کلی معمولا دو نوع برنامه ریزی برای درآمدها متصور است.

  • پس انداز
  • سرمایه گذاری

 

 

پس انداز چیست؟

 

هرچند پس انداز خود نیز نوعی سرمایه گذاری است ولی طبق تعاریف معمول و با توجه به شرایط اقتصادی امروز جهان و بویژه ایران قطعا دیگر نگهداری بخشی از درآمد به صورت نقد به هیچ وجه برنامه خوبی نیست. احتمالا تمام ما دفترچه های حساب پس اندازهایی داریم که زمانی مبالغ قابل توجه داشتند ولی امروز موجودی آنها در گذر زمان بیشتر شبیه یک شوخی هستند تا سرمایه گذاری.

 

 

سرمایه گذاری چیست؟

 

سرمایه گذاری در واقع برنامه ریزی هدفمند جهت کسب سود بیشتر از پس اندازها یا همان بخش هایی از درآمد هستند که می شود کنار گذاشت.